Різниця між доповіддю і рефератом

Різниця між доповіддю і рефератом

Доповідь і реферат - спеціально підготовлена ​​аналітична інформація, подана у формі публічного виступу або надана в письмовому вигляді для вивчення, обговорення або підтвердження будь або фактів, найчастіше наукового плану. Відмінності цих видів дослідницької роботи полягають в способі обробки інформації і відображають різні завдання викладу матеріалу.

Реферат представляє собою вид розгорнутого повідомлення з певної теми з використанням раніше опублікованою інформацією наукового, соціально-політичного, юридичного, економічного, культурно-художнього змісту. Джерел такої інформації може бути декілька. Найчастіше це наукові роботи і спеціальна література, присвячена будь-якої проблеми. Їх зміст передається в рефераті без суб'єктивної оцінки упорядника. Для реферату вибирають найбільш важливі з наукової точки зору і досить досліджені факти, що дозволяють проілюструвати актуальність обраної проблеми і вказати способи її вирішення.

Реферат повинен відповідати певним структурним і стилістичним стандартам. Обов'язкові композиційні складові - вступ, основна частина і висновок.У вступі міститься вказівка ​​на джерело з точними даними його авторства, дати і місця публікації, а також обґрунтовується актуальність теми. В основній частині в тезисной або оглядової формі викладається суть проблеми, перераховуються методи дослідження або результати аналізу і можливість їх застосування.

В залежності від форми викладу реферованих матеріалу виділяють репродуктивні і продуктивні реферати. Репродуктивні є реферат-конспект або реферат-резюме. Продуктивні містять огляд декількох джерел з авторським зіставленням різних точок зору і аналізом інформації першоджерела.

На відміну від реферату доповідь представляє собою аналіз будь-якої теми, що спирається на всебічне дослідження проблеми або її окремих аспектів. Він будується за принципом демонстрації певної позиції автора, підкріпленої науково-дослідними роботами в цій області з посиланнями на джерела, цитатами і обгрунтуванням авторського думки.

В доповіді використовуються специфічні прийоми викладу: аналітичні довідки, порівняльний аналіз, наукова аргументація, використання перевіреного фактичного матеріалу.

Структура доповіді може бути лінійної, що будується як послідовне виклад змісту, або розгалуженою, що охоплює кілька аспектів теми.

Спосіб викладу - публічний виступ з подальшим обговоренням або наукова публікація. Існують доповіді у формі звітів, офіційних повідомлень про факти, події, події, наприклад, військовий доповідь.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Реферат - об'єктивний виклад будь-якої інформації з певної теми, що не вимагає авторських висновків і аргументації упорядника.Доповідь охоплює більш широкий спектр питань або грунтується на поглибленому дослідженні окремої теми і є авторську дослідницьку роботу, яка містить узагальнення та висновки.
  2. В рефераті точно передається основний зміст одного або декількох першоджерел. У доповіді аналізуються різні точки зору і виявляється методика дослідження проблеми, заснована на вже отримані результати або зафіксованих в науковій літературі факти.
  3. Реферат не містить авторської оцінки змісту, а тільки фіксує виявлені тенденції вирішення проблеми. У доповіді міститься оброблений і систематизований матеріал, аргументовано підтверджує позицію автора.