Різниця між курсовою і рефератом

Різниця між курсовою і рефератом

Написання курсової та реферату підпорядковується деяким загальними правилами, проте має принципову відмінність, яке полягає в мету, завдання і способі передачі інформації, що становить зміст виконаної роботи.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння курсової і реферату
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Курсова робота - це виконане за завданням наукового керівника завдання науково-дослідного, розрахунково-графічного, звітного або комплексного змісту з аналізом певної наукової теми і обгрунтуванням можливості її застосування на практиці .

Реферат - повідомлення, що містить аналітичну інформацію по науковій або будь-якої іншої теми, складене на основі опублікованих робіт, досліджень і спеціальної літератури. Реферат готують для ілюстрації актуальної проблеми, обговорення способів її рішення або підтвердження нових наукових фактів, що стосуються обраної теми.

до змісту ↑

Порівняння курсової і реферату

Курсова робота відрізняється від реферату метою виконання, має іншу структуру і відображає позицію автора по відношенню до запропонованої для аналізу теми.

Мета написання реферату - систематизація вже наявної інформації, яка міститься в декількох різних джерелах. Реферат містить вступ і інформативну частину, в якій не потрібно суб'єктивна думка упорядника, хоча можуть бути присутніми елементи аналізу.

Реферат можна розглядати як інформаційний привід для обговорення наукової проблеми, що дає можливість використовувати зібраний матеріал для подальшої дослідницької або практичної роботи.

Автор курсової не тільки систематизує відповідну темі інформацію, а й викладає власне бачення щодо застосування теоретичних знань в конкретних експериментальних умовах.

Курсова робота складається з вступу, методологічної, або теоретичної частини, практичної частини і висновку.

У вступі до курсової, як і в рефераті, має бути подано короткий опис змісту роботи і обґрунтована її практична актуальність.

Теоретична частина курсової роботи відображає поставлену проблему і містить систематизований науковий матеріал, що дозволяє знайти її рішення.

У практичній частині наводяться розрахунково-графічні, експериментально-дослідні матеріали або аналіз проблеми на прикладі конкретної ситуації.

Курсова робота може бути використана як базова частина майбутнього дипломного проекту.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Курсова робота містить теоретичну інформацію і відображає засноване на ній особиста думка автора щодо вирішення досліджуваної проблеми.
  2. Реферат складається як систематизація вже наявних думок з приводу наукової проблеми. Суб'єктивна оцінка упорядника в реферат не включається.
  3. Структура курсової роботи передбачає наявність теоретичної та практичної частини.
  4. В структуру реферату практична частина не входить.
  5. Обсяг курсової роботи складає 30 - 45 сторінок друкованого тексту. Вона може бути доповнена додатками з розрахунковими кресленнями і пояснювальною запискою.
  6. Обсяг реферату, як правило, не перевищує 20 сторінок. При підготовці реферату додатки в будь-якому вигляді не потрібні.