Що вивчає морфологія?

Що вивчає морфологія?

Слово "морфологія" походить від грецького "морфо" - форма і "логос" - вчення. У загальному сенсі - наука про форму і будову чого б то не було, що має ці самі ознаки. Визначити, виходячи з перекладу, що вивчає морфологія, неможливо, хоча б тому, що наук морфології налічується кілька.

Найчастіше обиватель стикається з морфологією, яка представляє собою лінгвістичну дисципліну, і основи якої викладають у середній школі. Тут морфологія - розділ граматики, що вивчає граматичні класи слів з точки зору граматичних форм, граматичних категорій і граматичних значень. Іншими словами, морфологія вивчає всі аспекти морфологічного (за складом) розбору слів.

Граматичне значення - абстрактне мовне зміст, укладену в граматичну форму, і повністю абстраговані від лексичного значення слова. Граматична форма - зовнішнє вираження граматичного значення в кожному конкретному випадку слововживання. Колись академік Лев Щерба наочно пояснював студентам, що означають ці два поняття, використовуючи фразу "Глока куздра Штек будланула бокра і кудрячіт бокренка". Незважаючи на те, що кореневі основи всіх слів в цій пропозиції в російській мові відсутні (ми не можемо уявити, що таке "куздра", "будланула", "кудрячіт"), загальний зміст нам ясний: якась (прикметник) куздра ( іменник) якось (наріччя) зробила щось (дієслово) з бокра (іменник) і робить щось (дієслово) з дитинчам бокра (іменник).Те ж саме стосується і лінгвістичних казочок Людмили Петрушевської: у нас не викликає відчуття простого набору слів фраза "Бутявка вздребезнулась, сопрітюкнулась і усяпала з напушкі".

За рахунок чого ми сприймаємо ці фрази як одиницю тексту? Автори використовували звичні нам приставки, суфікси і закінчення, які утворили в поєднанні з невідомими нам корінням зрозумілі граматичні форми. З формами пов'язані і зрозумілі нам граматичні значення числа, роду (Глок, який будланула, вздребезнулась), відмінка (куздра, бокра, бутявка, з напушкі), часу (будланула, кудрячіт, вздрбезнулась, усяпала). Ці форми і відповідні їм значення матимуть такий самий вигляд, як утворені від знайомих коренів: Глока (кудлата, велика, зелена) куздра (собака, риба, жаба), Штек (бадьоро, швидко, рано), будланула (штовхнула, стукнула, повернула), бокра (зайця, людини, відвідувача), кудрячіт (миє, кличе, жене). Відповідно, граматичне значення притаманне не тільки конкретному слову, а й класу слів.

У кожного граматичного значення є однорідне йому і протипоставлене значення: в будь-якому випадку мінімум два значення є завжди. Так, пояснює різницю між чоловіками роду передбачає наявність інших родів - жіночого і середнього, називний відмінок - інших відмінків, однина вимагає наявності множини. Інакше значення не визначається. Граматична категорія - сукупність однорідних співвідносних граматичних значень. У російській мові виділяють іменні категорії роду, числа, відмінка, одухотвореності, ступеня порівняння; дієслівні категорії виду, способу, часу, особи, застави.

Отже, морфологія як розділ лінгвістики вивчає форми і будова слів.Але існує ще морфологія біологічна, що вивчає зовнішню форму і внутрішню будову організму. Морфологія рослин - розділ ботаніки, що займається закономірностями будови і процесами формоутворення рослин. Морфологія людини - розділ антропології. Зовсім окремо стоїть математична морфологія, яка займається вивченням геометричних структур з точки зору теорії множин, топології і випадкових функцій.