Різниця між текстом і набором пропозицій

Різниця між текстом і набором пропозицій

Щоб висловити думку, необхідно слово. У промові слова утворюють єдине смислове ціле - пропозиція. З пропозицій складається будь-який текст, який можна записати або передати за допомогою мовних знаків і символів. Однак не всякий ряд послідовно записаних пропозицій є текстом.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Текст - смислову єдність пропозицій, синтаксично і граматично пов'язаних між собою. Він має свою структуру і є логічно завершеним висловлюванням на певну тему. Текст може складатися з декількох пропозицій або бути представлений таким складним композиційним цілим, як літературний твір, наукова праця, монографія.

Набір пропозицій - це ряд володіють самостійним смисловим значенням і не пов'язаних між собою пропозицій, які не підпорядковані певній темі і не висловлюють закінченої думки.

до змісту ↑

Порівняння

Будь-який текст містить якусь інформацію і реалізує задум говорить чи пише людини. Форма тексту не обмежується мовними стилями і може бути довільною. Однак в ній обов'язковими структурними елементами залишаються початок, основний зміст і кінець.

Набір пропозицій в інформаційному плані не має сенсу. У ньому відсутня логіка, не буває початку і кінця, а кожне окреме пропозицію сприймається як автономна мовна одиниця.

Пропозиція в тексті - мінімальна частина упорядкованого мовного цілого. Воно сприймається як окремий текстовий фрагмент, локально пов'язаний з іншими пропозиціями в межах одного абзацу та дистанційно - з усіма частинами тексту, що входять в його структуру.

Такий зв'язок не простежується в наборі пропозицій, оскільки в ньому не може бути визначена якась конкретна тема і виражена її ідея.

Текст характеризується членімості - можливістю поділу на відносно самостійні текстові компоненти, наприклад, розділи, глави, абзаци. Їх зміст зрозумілий поза контекстом, проте повну ясність набуває тільки в загальному звучанні основної думки, вираженої в повному текстовому варіанті.

Набір пропозицій неможливо розділити на окремі смислові частини. Смислове значення мають лише окремі що входять до нього пропозиції.

Текст як ціле є предметом вивчення, детального аналізу, текстологічного дослідження. При звичайному прочитанні він сприймається як джерело необхідної інформації або естетично цінного літературного твору.

Набір пропозицій не володіє естетичною цінністю. Аналізувати в ньому можна тільки окрема пропозиція і його фрагменти. Як правило, ряд таких пропозицій служить ілюстрацією або підтвердженням діючих в мові правил і загальних мовних закономірностей.

Читач співвідносить зміст тексту з реальними або вигаданими ситуаціями, що дає йому право по-своєму трактувати ідею і основну думку, виражені автором.

Набір пропозицій не має ідейного і смислового змісту і не підлягає ніякій трактуванні.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com.ru

  1. Набір пропозицій не є єдиним цілим в смисловому значенні. Текст являє собою завершене смислове ціле.
  2. В наборі пропозицій не міститься будь-яка узагальнена інформація. Головна ознака тексту - його інформативність.
  3. В наборі пропозицій відсутня логічний зв'язок. Текст характеризується зв'язністю і певною послідовністю викладу основної думки.
  4. Набір пропозицій можна розділити тільки на окремі пропозиції. Членимість тексту передбачає можливість виділення в ньому таких великих фрагментів, як розділи, глави і абзаци.
  5. При вивченні тексту виробляються багаторівневі текстологічні дослідження. У наборі пропозицій аналізу піддається не їх сукупність, а кожна окрема лексико-синтаксична одиниця.
  6. Текст може мати наукової, історичної, естетичної цінністю. Цінність набору пропозицій в тому, що він використовується в якості ілюстративного або тренувального матеріалу при вивченні правил, що діють в мові, або закономірностей розвитку мовних процесів.