Різниця між фольклором і літературою

Різниця між фольклором і літературою

Між фольклором і літературою існує тісний зв'язок, обумовлена ​​специфікою словесної творчості, в якому відображаються уявлення людини про навколишній світ і закономірності розвитку суспільної свідомості. Однак в фольклорних і літературних творах є принципові відмінності, що визначають їх характерні риси та особливості.

Фольклор в широкому сенсі - це історично сформоване, що ввібрало народні традиції колективне співавторство, яка передає в усній або ігровій формі поетичне узагальнення досвіду багатьох поколінь. Серед фольклорних жанрів виділяють обрядові, пісенні та епічні. До епічних жанрів відносяться казки, перекази, билини, легенди, оповіді, а також малі форми усної народної творчості - прислів'я, приказки, загадки та анекдоти. Слово "фольклор" часто вживають у вужчому значенні - для визначення вмісту та способу створення словесних художніх образів, властивих саме цих жанрів.

Зародження літератури як виду мистецтва в багатьох культурах пов'язане з розвитком народного епосу. Він був основою літописів і життєписи святих; принцип оповіді, запозичений з фольклорних казок, використовувався в побудові сюжетів авантюрних і шахрайських романів - прообразу багатьох жанрів сучасної прози; образний лад і ритмічна організація билин, історичних, обрядових пісень було використано в авторській поезії.

Однак літературні твори не підпорядковувалися фольклорним канонам, мали складнішу композицію, довільно розвивається сюжет і могли існувати тільки в письмовій формі, оскільки кожне з них представляло собою оригінальне твір, створене однією людиною.

Починаючи з епохи Відродження, характерною рисою художньої літератури стає авторський стиль, а об'єктом зображення - внутрішній світ героя, в якому читач знаходить моральні пріоритети і риси епохи, властиві конкретному історичному періоду в розвитку суспільства.

Сучасний літературний процес - складне різнопланове культурне явище, що виявляється в різноманітті вже сформованих і тільки зароджуються форм словесної творчості.

На відміну від літератури, фольклор зберігає стійкі форми і малорухливу композиційну структуру тексту. Внутрішній світ героя закритий: значення мають тільки подія або вчинок, в яких проявляється не риси характеру, а загальновизнані принципи поведінки, прийняті за основу порядку, який встановлює рівновагу між добром і злом.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Фольклор - особлива форма усної народної творчості, яка в словесних образах передає узагальнені уявлення про будову світу і людської спільноти. Література як вид мистецтва реалізується в письмовій формі і відображає внутрішній світ людини в системі суспільних відносин, що склалися в конкретний історичний період.
  2. Фольклорні твори - результат колективного творчого процесу, в якому неможливо встановити авторство. Література об'єднує твори, авторство яких достовірно відомо.
  3. Фольклорні жанри підпорядковані стійким правилам побудови сюжетів, створення образного ладу і вибору засобів художньої виразності. У літературних творах принципи сюжетостроения і образотворення визначає автор.