Різниця між есе і твором

Різниця між есе і твором

Художньо-публіцистичний жанр есе цікавий тим, що дає автору необмежену можливість самовираження. В сучасні шкільні програми входить навчання написання есе. Це вид творчої роботи, в якій вимагається вміння висловлювати власну думку з актуальної теми.

Зміст статті

 • Визначення
 • Порівняння
 • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Есе - різновид нарисового жанру або вид творчої роботи, представленої у формі аргументованого міркування і відбиває суб'єктивну авторську позицію по відношенню до суспільно значущої проблеми соціального, морально-етичного, наукового, культурно-історичного плану.

Твір - творча робота по заданій темі, яка може бути виконана як опис, розповідь, міркування або аналіз художнього тексту, літературних образів, естетичних концепцій.

до змісту ↑

Порівняння

Перш за все, в цілі написання.

Мета твори як одного з видів творчої роботи - розвиток навичок усного та писемного мовлення, пов'язаних з умінням формулювати власні судження щодо проблемних питань, аналізувати окремі явища, факти або фрагменти тексту, висловлювати думки в логічній послідовності, виробляти узагальнення і робити висновки.

За способом мовної організації твір може належати до одного з найбільш поширених в шкільній практиці типів творчих робіт:

 1. опису;
 2. розповіді;
 3. міркування проблемного характеру;
 4. порівняльній характеристиці образів;
 5. аналізу художнього тексту.

В структуру твори повинні входити вступ з обгрунтуванням актуальності теми, основна змістовна частина і висновок.

За змістом і формою есе співвідноситься з твором-міркуванням, проте перед його автором стоїть складніше завдання: спонукати читачів до роздумів, завдяки переконливості і яскравості викладу викликати у них емоційний відгук на прочитане.

Есе, як і будь-який вид твори, вимагає творчого осмислення теми, але найважливіше в ньому - авторська позиція, особисте бачення проблемної ситуації і способів її рішення, засноване на знанні матеріалу і власному інтелектуальному досвіді. В есе необхідно чітке визначення проблеми, в трактуванні якої принципово важлива авторська аргументація з елементами самостійного аналізу.

Довільна композиція есе дозволяє використовувати в побудові фраз різні прийоми, які посилюють вплив на читацьке сприйняття: інверсію, антитезу, асоціативні ряди, метафоричні узагальнення, іронію і інші види іносказання.

В есе доречно вживання припущень, риторичних запитань, фразеологізмів. Вони надають мови експресивність і стилістичну виразність.

Заключна частина есе не завжди містить висновок.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

 1. Есе - художньо-публіцистичний жанр або вид творчої роботи з довільним композиційною побудовою.Твір - творча робота на задану тему, що має чітку структуру з обов'язковим вступом, змістовною частиною і висновком.
 2. В есе відбивається суб'єктивна авторська позиція щодо порушеної в темі проблеми. У творі ця тема піддається об'єктивному аналізу.
 3. Форма твори залежить від його типу: оповідання, опису, міркування, порівняльної характеристики або аналізу художнього тексту. Формі есе властиво міркування з елементами аналізу.
 4. Мета есе - спонукання читачів до роздумів. Твір розвиває навички усного та писемного мовлення.